Pedagog

Zakres zadań pedagoga szkolnego określa w szczególności § 23 rozporządzenia z 2013.
Do zadań tych należy m.in.:

  • prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów
  • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce
  • udzielanie pomocy pedagogiczno-psychologicznej adekwatnej do rozpoznanych potrzeb
  • prowadzenie profilaktyki uzależnień oraz innych problemów dzieci i młodzieży
  • minimalizowanie efektów zaburzeń rozwojowych, profilaktyka zaburzeń zachowania, inicjowanie różnych form pomocy na rzecz uczniów
  • działania interwencyjne i mediacyjne w sytuacjach kryzysowych
  • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu predyspozycji i uzdolnień uczniów
  • wspieranie wychowawców, nauczycieli i innych specjalistów w procesie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Źródło: wiki