Rekrutacja

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW
W KATOLICKIEJ NIEPUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W BIADACZU

Zapisy do szkoły trwają przez cały rok szkolny i odbywają się na dwa możliwe sposoby:

 • zapisy na nowy rok szkolny
 • w trakcie trwania roku szkolnego

Rekrutacja do klasy I

 • Do klasy I może zostać przyjęty kandydat, który spełnia kryteria związane z wiekiem, ustalone w przepisach oświatowych.
 • Kandydat musi uzyskać pozytywny wynik badania dojrzałości szkolnej, które przeprowadza Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Biadaczu (dalej: Szkoła) w swojej siedzibie. Wynik, decydujący o zakwalifikowaniu się kandydata, ustala Rada Szkoły.
 • W sytuacji, gdy liczba przewidzianych miejsc będzie mniejsza niż liczba kandydatów, którzy uzyskają pozytywny wynik na badaniu gotowości do rozpoczęcia nauki w KNSP (dalej: badanie gotowości), przyjmowani będą kandydaci, którzy uzyskają kolejne najwyższe wyniki, aż do wyczerpania wolnych miejsc.
 • Kandydatowi, który ma rodzeństwo KNSP może być doliczone do wyniku uzyskanego na badaniu gotowości do 10% punktów możliwych do uzyskania, o ile uzyskany przez niego wynik jest nie wystarczający do zakwalifikowania się do szkoły.
 • W procesie rekrutacji może być brane pod uwagę kryterium przynależności płciowej kandydata – w związku z dążeniem do powoływania oddziałów ze zbliżoną liczbą dziewczynek i chłopców.
 • Alfabetyczna lista kandydatów zakwalifikowanych do szkoły oraz ewentualna alfabetyczna lista rezerwowa podawane są do wiadomości w sekretariacie szkoły lub na szkolnej stronie internetowej – zgodnie z harmonogramem rekrutacji ustalonym przez Radę Szkoły. Kandydat, który nie uzyska wyniku, o którym mowa w pkt. 2, nie może być wpisany na żadną z powyższych list.
 • Arkusz badania gotowości na życzenie rodzica kandydata jest udostępniany do wglądu na terenie szkoły w ciągu 2 miesięcy od ogłoszenia wyników rekrutacji w terminach uzgodnionych z sekretariatem Szkoły. Nie wydaje się ani jego oryginału, ani kopii. Szkoła nie wyraża zgody na utrwalanie arkusza egzaminacyjnego za pośrednictwem urządzeń do tego służących.

Nabór do istniejących oddziałów

 • Nabór do istniejących oddziałów odbywa się, jeśli są w nich wolne miejsca.
 • Do istniejących oddziałów może zostać przyjęty uczeń, który: – odpowiednio: posiada świadectwo ukończenia klasy programowo niższej (dotyczy klas II i starszych) i/lub spełnia warunki związane z wiekiem określone w przepisach oświatowych, –  zda egzaminy wstępne (odpowiednio: I etap nauczania: edukacja wczesnoszkolna, język angielski; II etap nauczania: język polski, matematyka, język angielski) na poziomie ustalonym przez Komisję Rekrutacyjną Szkoły.
 • Przyjęcie do szkoły może być uzależnione również od wyników obserwacji kandydata podczas rozmowy kwalifikacyjnej, opinii wystawionej przez wychowawcę lub dyrektora szkoły, do której uczęszczał, ocen na ww. świadectwie lub rozmowy z psychologiem/pedagogiem szkolnym, Komisją Rekrutacyjną lub Dyrektorem Szkoły.

Pozostałe regulacje

 • Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata do szkoły podejmuje Komisja Rekrutacyjna KNSP. Może ona nie przyjąć do Szkoły kandydata, który spełnił ww. warunki, jeśli w jej ocenie wymagałoby tego dobro Szkoły. W takiej sytuacji Komisja nie jest zobowiązana do podania powodów swojej decyzji.
 • Rodzice dziecka zakwalifikowanego do Szkoły w terminie ustalonym przez Dyrektora Szkoły:
  • składają w sekretariacie KNSP podanie o przyjęcie dziecka do Szkoły na formularzu ze strony internetowej szkoły, o ile dotyczy ww. świadectwa ukończenia klasy programowo niższej, zgodę na wykorzystanie wizerunku, zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz podpisaną w 2 egzemplarzach umowę kształcenia;
  • regulują opłatę wpisową w wysokości miesięcznego czesnego, która jest bezzwrotna, przelewem na rachunek Szkoły.
 • Niespełnienie któregokolwiek z ww. wymogów może być tożsame z rezygnacją z rekrutacji do KNSP lub może być powodem do rozwiązania zawartej już umowy kształcenia.
 • Rodzice kandydata najpóźniej w dniu egzaminu/badania dojrzałości składają w sekretariacie Szkoły – jeśli dotyczy – kopię: opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, orzeczenia o niepełnosprawności lub zaświadczenia lekarskiego, na podstawie których mogą być wymagane dostosowania warunków nauki ze strony szkoły.
 • Niespełnienie tego wymogu może być tożsame z rezygnacją z rekrutacji do KNSP lub może być powodem do rozwiązania zawartej już umowy kształcenia.
 • Kwestie związane z rekrutacją uczniów nieprzewidziane w niniejszym regulaminie rozstrzyga Komisja Rekrutacyjna/ Dyrektor szkoły[i] .
 • Decyzja Komisji Rekrutacyjnej/ Dyrektora Szkoły rekrutacji jest ostateczna.

Przystąpienie do rekrutacji do Szkoły jest tożsame z akceptacją niniejszego regulaminu przez rodziców kandydatów.

[i] W okresie rekrutacji na kolejny rok szkolny decyzje podejmuje Komisja Rekrutacyjna, w trakcie roku szkolnego decyzje podejmuje Dyrektor szkoły.

ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 1. Kandydaci do szkoły oraz ich rodzice zapoznają się z charakterem szkoły, statutem i  programem wychowawczo-profilaktycznym przed złożeniem wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły w ramach postępowania rekrutacyjnego.
 2. Rodzic zainteresowany zapisem dziecka do szkoły powinien wypełnić i przesłać Formularz zgłoszeniowy przez stronę internetową szkoły.
 3. W formularzu Rodzic wybiera dogodny dla siebie termin spotkania z Komisją Rekrutacyjną powołaną przez Dyrektora Szkoły/Radę Szkoły (zgodnie ze statutem Szkoły).
 4. Dziecko oraz Rodzic spotyka się z Komisją w celu określenia stopnia dojrzałości społecznej, emocjonalnej a także wiedzy ogólnej, znajomości języków obcych i kultury osobistej dziecka.
 5. Udział w spotkaniu rekrutacyjnym nie jest równoznaczny z przyjęciem dziecka do szkoły. Przyjęcie dziecka do szkoły następuje pod warunkiem zawarcia przez Rodzica umowy o kształcenie dziecka.
 6. Jeśli po spotkaniu Rodzic nie podjął jeszcze decyzji, ale jest zainteresowany zapisem dziecka do szkoły, może podpisać Deklarację (rezerwację miejsca), która zapewnia mu pierwszeństwo zapisu, a jednocześnie obliguje do podjęcia decyzji nie później niż do 15 sierpnia danego roku. W przypadku braku odpowiedzi po określonym czasie rezerwacja zostaje anulowana.
 7. Rodzic jest zobowiązany przekazać opinie z poradni lub orzeczenia oraz wszelkie ważne informacje (dieta, choroby, alergie itp.) o dziecku wraz z podpisaniem umowy.
 8. Po podpisaniu umowy Rodzic w ciągu 14 dni wnosi na konto Szkoły jednorazową opłatę wpisową w kwocie równej miesięcznej opłacie czesnego. W przypadku braku wpłaty dziecko nie jest wpisywane na listę uczniów.

Czesne w szkole wynosi 600 zł.

W ramach czesnego zapewniamy:

 • realizację programów nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • naukę przy wykorzystaniu nowoczesnych metod: Montessori, Myślenie Krytyczne oraz Ocenianie kształtujące
 • opiekę nad dziećmi w godzinach 7:00 – 17:00
 • zajęcia z języka angielskiego
 • naukę języka niemieckiego
 • zajęcia z wychowania fizycznego (duża sala gimnastyczna, duże boisko)
 • zajęcia dodatkowe (w przypadku zainteresowania): koło teatralno – literackie „Drama & Dance”, zajęcia plastyczno – artystyczne, zajęcia kaligraficzne, gra w szachy, zajęcia muzyczne

Dowóz dzieci do szkoły – 100 zł/miesiąc

Opłata wpisowa jest wnoszona jednorazowo i wynosi 600 zł. Wpisowe przeznaczone jest na zakup szkolnej koszulki, materiałów dydaktycznych oraz przygotowanie stanowiska dla ucznia.

 

Formularz rekrutacyjny

captcha

Karta zgłoszenia ucznia  (plik do pobrania)

 

Facebook
Instagram
YouTube